Le site du Kabyle rationnel

Accueil > Kabylophonie > Tadiwennit n TANINNA

Tadiwennit n TANINNA

Interview de TANINNA

, par - commentaires

Kabyles.net: Di tazwara am-inniɣ, azul fell-am

Taninna: Azul a belkacem. Tanemmirt ik i la3rad inek !

Kabyles.net: tanemmirt ula d kem imi tqebleḍ laɛraḍa inu, uqbel a nemeslay af ccna nebɣa a nẓer anta I d taninna?

Taninna: Taninna d yiwet n tacennayt nat yiraten, xas akken tlul deg fransa. ɣures ssin iḍebsiyen, wis tlata atan ur yettɛettil ara a d-yeffeɣ!

Kabyles.net: Imi kem tluleḍ i fṛansa , d acu kem-iwwin ad tecnuḍ s teqbaylit yerna tesxedmed tameddyazt di tezlatin-im ?

Taninna: Seg wass mi s cfiɣ i temẓi-w, lliɣ ḥemmleɣ taqbaylit. Maca lliɣ ḥemmleɣ tameddyazt seg mi lliɣ d tamectuḥt maḍi. Bdiɣ ttaruɣ s trumit qbel. Umbɛad mi wezneɣ akken ilaq taqbaylit d lehḍur is, bdiɣ ttaruɣ tameddyazt s teqbaylit.

Kabyles.net: taninna txeddem isefra uqbel aẓawan naɣ d aẓawan I d amezwaru imiren ad tnadiḍ isefra ?

Taninna: D tikwal a gma. Llan isefra a d yasen weḥḥed-sen. A ten jemɛeɣ xas d issegwassen daxel tektabt inu. Mi d- yewweḍ lebɣi a ten-cnuɣ, a sen-xedmeɣ aẓawan. Llant diɣen tikkal anda ara d tas teddukel tikti uẓawan d usefru s ilaqqen, dina a ten rejistriɣ direct i wakken ur yi ttruḥun ara. Xas akkeni, llant tikta iyi ttruhun. Ur cfiɣ ara anwa akken umeddyaz afṛansis i s-yennan, isefra-iw ak yelhan d widen ur uriɣ ara...

Kabyles.net: D tidett akka i yella lḥal, m’ara nsel i tezlatin-im nettwali am akken tella lḥaja daxel nset , dayen tettidireḍ naɣ dayen tettwaliḍ ɣar wiyaḍ ? Acku m’ara nwali laɛmer-agi tesɛiḍ, tesuffɣeḍ-d iẓuran n wul-im s imeslayen icebḥen.

Taninna: Anaẓur anda yela, ittawi-d aẓar i wxeddim-is deg wayen ttwalint wallen-is d wayen iḥuss wul-is. Sin akkin, izmar ad iḥass ula di tedyant i s-yedran i win ur yesin. Ittussema mačči kkan dayen ɛeceɣ faydeg ara ssefruɣ... acku lukan dayen kkan i jerbeɣ ar aruɣ, dina kkan ara ddawareɣ, deg wayen ttɛiciɣ... nezmer ad ninni diɣen, lemmer ayen akw itɣenni umeddyaz iɛac-it, tili iɛac 100 n ssna i tudert-is!

Kabyles.net: ihi tebɣiḍ ad tinniḍ tudert unaẓur tezga temuɣben ,daccu I yesssawḍen Taninna ad textiṛ le style moderne ɣaf iyaḍ ?

Taninna: D ssaḥ qqaren di tmetti, anaẓur yezga yemuɣben, nekk tikwal mačči akka i twaliɣ tamsalt, tettwanefk-iyi taɣawsa ghlayen acku asnulfu agi zemreɣ a d-snulfuɣ, yetterra-d rruḥ i wmuḍin, xas d awal kkan. Akken a muɣebneɣ cituḥ, dqiq- ni deg ar aruɣ asefru ni, yekfa lxiq, tettuɣal-iyi-d tarwiḥt.

Ma d le style agi n moderne, ur zemreɣ ara a k inniɣ acugher yemmal wul iw akka... seg mi liɣ d tamectuḥt hemmleɣ tameddyazt n ccnawi. Donc ittmal wul iw ar tezlit n tayri, d tin s usefru lqayen acku d tin n tmuɣli af ddunit.

Kabyles.net: dayen issefraḥen m’ara-nwali mazal wid ibɣan ad ɛetben af ayla-nsen acku ayen d-ittasen s laɛtab ɣlay. A d-nuɣal ɣer ṣṣut-im iban-d am akken immal cituḥ ɣar tawes nat amruc.

Taninna: Tanemmirt ik a k-iɛuzz yilu! Ihh, d tidett, nnan-iyi annect agi, maca nnan-iyi diɣen ttakeɣ acbiɣ deg ṣṣut iw ar malika domrane, d djouhra n terbaɛt n djurdjura. Dayen iyi ssefraḥen atas acku d timeqqranin di ccna aqbayli, u ḥemmleɣ a sent-ssleɣ, am akken ḥemmleɣ diɣen aṭas zohra, a s yaɛfu yilu!

Kabyles.net: dayen ara m-ifkken afud s waṭas. Taninna d acu I d iswi-inem di ccna?

Taninna : Iswi inu? Ad tughal ccna s teqbaylit ar wemkan is n zik:):) A d-ninni d asfelti !

Kabyles.net: mi d-tuddreḍ ccna n zik , tettwaliḍ am akken ccna teqbaylit yaɛraq yixf-is neɣ d wid isemḥassen iwumi yaɛreq laṣel!

Taninna: Mazal iyi meẓẓiyeɣ i wakken a kin-inniɣ tidett yelan, maca a kin inniɣ ayen waleɣ. Aṭas n tutlayin i d-yernan ar teqbaylit-neɣ tineggura agi. Ur keččemeɣ ara deg tsertit, neɣ deg mezruy bac a kid-inniɣ yelha neɣ ur yelha ara, maca akken waleɣ nekk, taqbaylit teḥwaj yal wa deg neɣ. Xas nessen tutlayin niḍen, ilaq ur nettaǧǧa ara taqbaylit acku d nettat i d agerruj n wegdud neɣ , macci d tin niden!

Kabyles.net: D awal ilhan , I kem d acu tettwaliḍ di ccna amaynut d-ikeccmen di tezlitt taqvaylit am akka d-tenniḍ tutlayin tibeṛṛaniyin weltent di tezlitt taqvaylit ?

Taninna: Nekk ɣuri, ur ilaq ara a nexleḍ tutlayin daxel yiwen usefru. La tettwaliḍ deg ẓawan beddat tzemreḍ ad tellid tiwwura ar tmura tibeṛṛaniyin, i wakken ad tsedduḍ ayen tḥemmled deg-sent ar uzawan inek. Ma d tameddyazt ur ilaq ara ad txelded awalen n ssnat negh tlata tutlayin deg yiwen n wawal di ccna. Yewɛaṛ wayen bɣiɣ a tid-inniɣ a tid-sfehmeɣ akken ilaq. Nekk ɣur-i tutlayt-neɣ ur teḥwaǧ tin niḍen I wakken ad tseggem tmeddyazt-is. Teẓriḍ ar la berra d azal i s-yettenqasen i tutlayt ni. Wali kkan achḥal ixdem axessar le rai zik ni. Ma d tura dayen...

Kabyles.net: D tidett. A wi yufan lukan ayla-naɣ a s-d-sslen lbeṛṛani i wakken ad ggren tamawt ɣer yidles-naɣ. A d-nuɣal ɣer le cd inem amaynut acḥal n tezlatin deg-s, melmi ar a d-iffeɣ ?

Taninna: Ad ilint 10 n tezlatin tijdidin deg-s akw 2 n zayed, umu a ffkeɣ udem niḍen! Ma selkeɣ-t deg wakud iwenɛen, mayela ufiɣ l’éditeur, menneɣ a tid-suffɣeɣ di tagara n 2011!

Kabyles.net: ssaramareɣ ad iddu akken iwetaɛ nebla ccek s tmeddyazt iccebḥen. Hedr-aɣ-id af le clip inem ajdid !

Taninna: Ay idir I d tizlit tamenzut d-ssufɣeɣ, seg wdebṣi agi ajdid ara d-yeffɣen.

Kabyles.net: Ay Idir ?

Taninna: Ihh, ẓriɣ a yi-d-testeqsiḍ ! Iswi-inu s tezlit-agi, ad xedmeɣ tazwara aẓawan a d-yerren imeẓẓyanen-agi neɣ d-ittlalen deg tmura tiberranyin ar tezlit taqbaylit. Nxedm-as yiwen uẓawan i ḥemmlen aṭas (rnb). Deg-s diɣen, uddreɣ-d isem n wergaz. Nekk akken iyi tefka tmusni-w, ulac ak tin yecnan isem n wergaz di tezlit n tayri. Ma xelṭeɣ inni-iyi-d. Tela malika domrane I d-yuddren le maréchal Beauprêtre daxel n tezlitt-is Bubriṭ ! Taggara, isem n Yidir ayen i textareɣ ? Acku Idir d isem aqbayli aqdim isɛan azal meqqren s unamek-is! Akken i menneɣ ad tidir teqbaylit-iw !

Kabyles.net: Tanemmirt aṭas a Taninna. In-aɣ-id llant tmeɣriwin d-theggaḍ uqbel tuffɣa uḍebsi agi ?

Taninna: Llant kra n tekta maca tezriḍ ur ishil ara ma teddreḍ deg tmurt taberranit. Di talwit a d-naf ttawil amek ara nsefreḥ wid ɣ-ittrajun ama deg tmurt-iw ama deg fransa!

Kabyles.net: Dayen i nesarram daɣen ad tili tagnitt iwaken wid illan di tmurt ad issinen anta i d Taninna.

Taninna: I lehna ad tezzi tegnitt a ɣ-isferḥen kunwi d nekkini.

Kabyles.net: tanemmirt ula d kemm , awal n taggara.

Taninna: Awal n tagara i wass-a, a kin inniɣ tanemmirt i yesteqsiyen- ik igerzen atas. Menneɣ dayen a sen-iɛjben i watmaten neɣ d tesmatin neɣ iqbayliyen. Ar tikkelt niden, awal yidek d tamemt!

Kabyles.net: tanemmirt I kem d-iqqimen yidneɣ sarmeɣ mačči d tikkelt taneggarut, uqbel a neɣleq tadiwennit-agi , d acu ara tinniḍ I tarbaɛt n jsk d wid t-iḥemmlen?

Taninna: Jsk d iseɣ n wegdud aqbayli. Ilaq iyi ad s3uɣ amayut-ines ula d nekk:)

Interview réalisée par Belkacem Sikadir,
Pour Kabyles.net

Taninna di Facebook:
http://www.facebook.com/?ref=logo#!/pages/Taninna/168455306528768

Vos commentaires

 • Le 27 juillet 2011 à 06:02, par Heh
  En réponse à : Tadiwennit n TANINNA

  Tanmirt-im a-Taninna, khem dessah ttamatut duzgane ! lat’ccanudh s’tekvaylit-im, sefrayed s’tekvaylit-im... akmi ccabeh Rebbi ! Adhi-zaxzef Rebbi ussanim !

  Bravo Taninna, tu as su garder ta culture, malgré ta naissance à l’étranger et aussi ton jeune âge ! Bravo mille fois ! Que dire des intervenants de ce site, ils ne savent ni lire ni écrire en kabyle, bien qu’ils soient plus âgés que toi et vécus de surcroît en Kabylie ?! Honte aux Chibanis qui ne savent même pas rendre hommage à nos illustres poètes et artistes !

  Tanmirt-im atass atass !

  Répondre à ce message

 • Le 27 juillet 2011 à 09:25, par Amessedrar
  En réponse à : Tadiwennit n TANINNA

  Kem a Taninna
  A tucbuht seg teqvayliyin
  Win ikem iwalan
  terwudh-as laqel

  Taghesmt-im ttammelhant
  win imyeslan t-sehheredht
  A tucbiht ger tlawin
  yifen akk tullas !

  T zadedh seg teqvayliyin
  ulac tin ikem issawdhen
  Nekwni ttucbiht attas
  Nekni nebgha tiyadh akem cabant

  Am i tmurt am di lgherva
  Akken tutlayt nnegh ad hyu
  Ad ffegh si ttlam
  Ad yasem waadawen yemhun

  Tkerdha ad neflent
  s uneggalen....
  s tceqqufin umezgun...
  ak d isura n isfifen...

  *Ce poème sans rime je le destine y tuzyint Taninna.
  *Akem ihrez Rebbi i imazighen sumata !

  Répondre à ce message

 • Le 19 juin 2012 à 16:43, par Lmulud
  En réponse à : Tadiwennit n TANINNA

  Azul fell-am a Tanina !
  Ula d nekk bɣiɣ am d-iniɣ awal-iw fellam acku ferḥeɣ yissem imi d-baneḍ akkagi. Acuɣer : Nekni s iqvayliyen neɣ s imazien sumata tilawin nneɣ dima stehzayent deg tutlayt nsent. Ma taqvaylit tedder di tmanaɣt (gar waɛraven-awal) a ttesselmed i tarwa-s tagnawit neɣ tizikert akken is-neqqar. Ma tedder di Fransa, ad tettmeslay i tarwa-s s trumit. Tameṭṭut taqvaylit werǧin fehmeɣ d acu itt-iblan. Tikelt qqareɣ as : ahat d lqella n tmusni? D lexsas n leqraya i igan aya ? Ar tura ur d-ufiɣ ara aṭṭan yewten tameṭṭut taqbaylit akken ad d-tesaɛu tarwa aten tesbeɣ s tutlayt d irumyen neɣ d ignawiyen (aarav n tkellax). Ihi, ttulayt i d rruḥ n wegdud. Amedya: "Agdud ur nesɛi idles, am umdan ur nesɛi iles" .Asfru yagi ikem (fiḥel arimi). Hataya:

  Atan tban-d tziri
  Tizir isem is Tanina
  Ttameṭṭurt ad ibarek
  Yernu tessefraḥ-aɣ s tuɣac-is

  Kemmi a Tanina
  A taferruǧt gar tullas
  Ssut n Teqvaylit seg imi-m yelha
  Wi m-yeslan mačči at-yettu.

  Xas akken tluleḍ di Fransa
  Tutlayt-im teṭṭfeḍ deg-s.
  Xas akken lḥers n icenga yeqwa
  Kem di tjaddit ur tberraḍ deg-s

  Ttaqvaylit yernu s tidett
  Yal yiwen deg-m ad ittcekkir
  Imawlan-im ad ferḥen yissem
  Imi tiqvayliyin am kem qlilit

  Nettmenni ad qwunt am tmital-im
  Ar ɣurem , a d-ɛundent
  akken am Tanina ar a d-lalent
  Xas xilla n tigi n tura i laṣel ffɣent

  Ur n ttlummu imawlan nsen
  Imi mačči d lebɣi nsen
  Yal Aqvayli ibɣa tarwa-s a kem tecvu
  Axateṛ tifeḍ xilla n di tlawin

  Répondre à ce message

Répondre à cet article

modération a priori

Attention, votre message n’apparaîtra qu’après avoir été relu et approuvé.

Qui êtes-vous ?
 • [Se connecter]
Ajoutez votre commentaire ici
 • Ce formulaire accepte les raccourcis SPIP [->url] {{gras}} {italique} <quote> <code> et le code HTML <q> <del> <ins>. Pour créer des paragraphes, laissez simplement des lignes vides.

Suivre les commentaires : RSS 2.0 | Atom

SPIP | Se connecter | Plan du site | Suivre la vie du siteRSS | Contact | Développeur Kuhn Services